Budgetbeheer

Budgetbeheer is een op maat geboden dienst van Bureau ISS, waarbij mensen die onder andere onder de WNSP vallen en budgetbeheer moeten inkopen of gefinancierd kunnen krijgen door de gemeente in dien van toepassing, ondersteuning kunnen krijgen bij het beheren van hun financiële verplichtingen.

Het budgetbeheer omvat alle activiteiten in het kader van het beheer van het inkomen van cliënt. De uitvoering hiervan wordt vastgelegd in een budgetplan.

Het beheren van het budget zal in samenwerking met cliënt gebeuren zodat cliënt op termijn weer zelfstandig zijn financiën kan regelen.

Voor een aantal kwetsbare groepen kan budgetbeheer langer noodzakelijk zijn. Voor deze groepen kan er een speciale regeling getroffen worden. Zowel cliënt als de opdrachtgever zal hierover geïnformeerd worden over de mogelijkheden die voor cliënt van toepassing zouden kunnen zijn.

Budgetbeheer kan ook ingezet worden om de bestaande schulden te minimaliseren en daarmee voorkomen dat de bestaande schulden oplopen.

Kernactiviteiten budgetbeheer:

• Aanmelding

• Intakegesprek/Verzamelen informatie

• Opstellen budgetplan in samenspraak met de cliënt

• Opstellen overeenkomst

• Budget beheren

• Verantwoording beheer aan cliënt

• Afbouwen budgetbeheer

• Beëindigen budgetbeheer(na beëindiging WNSP )

• Indien gewenst evaluatiegesprek bij kwetsbare groepen en de mogelijkheden inventariseren